صفحه اول » شرکت پژوهش » سیستم حقوق
اخبار مربوط به سیستم حقوق و دستمزد

اصلاحیه گزارش خروجی بازنشستگی مستخدم مربوط به سامانه حقوق در سایت قرار گرفت

گزارش خروجی بازنشستگی مستخدم  ویژه آ.و.پ نسخه داسی بشماره 92220 در سایت شرکت پژوهش قرار گرفت . توضیحات کامل در قسمت دریافت فایل موجود میباشد حتما مطالعه فرمایید . 

فایل عدم تاثیر تفاوت تطبیق در محاسبه نرخ اضافه کار سیستم حقوق و دستمزد AMZ ویژه آموزش و پرورش در سایت پژوهش قرار گرفت

فایل عدم تاثیر تفاوت تطبیق در محاسبه نرخ اضافه کار سیستم حقوق و دستمزد AMZ ویژه آموزش و پرورش

گزارش خروجی سازمان بازنشستگی سیستم حقوقAMZ در سایت پژوهش قرار گرفت

گزارش خروجی سازمان بازنشستگی سیستم حقوقAMZ در سایت پژوهش قرار گرفت

تعرفه بیمه خدمات درمانی سال 1394 سیستم حقوق و دستمزد شاغلین و بازنشستگان بر روی سایت پژوهش قرار گرفت

تعرفه بیمه خدمات درمانی سال 1394 سیستم حقوق و دستمزد شاغلین و بازنشستگان بر روی سایت پژوهش قرار گرفت

فایل chgamz3.rar مخصوص سیستم حقوق DOSشاغلین آموزش و پرورش میباشد

فایل chgAmozBaz.rar مخصوص سیستم حقوق DOSبازنشستگان آموزش و پرورش می باشد 

فایل chgSayerBaz.rar مخصوص سیستم حقوق DOSبازنشستگان سایر سازمانها می باشد

نگارش اردیبهشت ماه 94 سیستم حقوق و دستمزد شاغلین و بازنشستگان ویژه آموزش و پرورش برروی سایت قرار گرفت

نگارش اردیبهشت ماه 94 سیستم حقوق و دستمزد شاغلین و بازنشستگان ویژه آموزش و پرورش برروی سایت قرار گرفت 

تغییرات سامانه حقوق در خصوص حداقل و حداکثر حقوق بیمه تامین اجتماعی و معافیت مالیاتی سال 94 و تعطیلات رسمی سال 94 و ... می باشد که برروی سایت قراردارد .

تغییرات سامانه حقوق در خصوص حداقل و حداکثر حقوق بیمه تامین اجتماعی و معافیت مالیاتی سال 94 و تعطیلات رسمی سال 94 و ... می باشد که برروی سایت قراردارد .

اصلاحیه محاسبه حکم بازنشستگی بین ماه سیستم حقوق و دستمزد در سایت پژوهش قرار گرفت .

اصلاحیه محاسبه حکم بازنشستگی بین ماه در سایت پژوهش قرار گرفت .

تغییرات نگارش اسفند 93 سیستم حقوق و دستمزد درخصوص اصلاح فیلد های مربوط به وام و بدهی در سایت پژوهش قرار گرفت

تغییرات نگارش اسفند 93 سیستم حقوق و دستمزد درخصوص اصلاح فیلد های مربوط به وام و بدهی در سایت پژوهش قرار گرفت

تغییرات سیستم حقوق شاغلین و بازنشستگان آبان ماه 1393 ویژه آموزش و پرورش در سایت پژوهش قرار گرفت

تغییرات سیستم حقوق شاغلین و بازنشستگان آبان ماه 1393 ویژه آموزش و پرورش در سایت پژوهش قرار گرفت

تغییرات فایل بیمه خدمات درمانی و مکمل پرسنل وظیفه سیستم حقوق در سایت پژوهش قرار گرفت .

اصلاحیه فایل بیمه خدمات درمانی و مکمل پرسنل وظیفه

ویژه آ.و.پ در نسخه داسی

شرکت های همکار

شرکت بازرسی مهندسی ایران
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
ایران ارقام
خدمات بازرگانی آموزش ایران
لیزینگ فرهنگیان
بیمه معلم
گروه صنعتی پلور سبز
ساختمانی معلم
صنایع آموزشی
تامین مسکن فرهنگیان
تجهیزات مدارس ایران
بانک سرمایه
خدمات مسافرتی و جهانگردی زاگرس