صفحه اول » شرکت پژوهش » امور مالی و خزانه
اخبار سیستم امور مالی و خزانه

نگارش4.95.04.02 پایگاه اطلاعات خزانه جهت استفاده در تیر ماه 95 برروی ftp آموزش وپروش قرارداده شد.

نگارش4.95.04.02  پایگاه اطلاعات خزانه جهت استفاده در تیر ماه  95 برروی ftp  آموزش وپروش قرارداده شد.

فایل پرسنل جهت خروجی فایل بازنشستگی در بهمن 94 روی سایت قرارگرفت

با دانلود baz9411 و import فایل پرسنلی ماه 11 خروجی بازنشستگی را تولید نمائید

نگارش 4.1.0.2 پایگاه اطلاعات خرانه بر روی سایت پژوهش قرار گرفت.

توجه این نگارش ویژه وزارت آموزش و پرورش می باشد

نگارش 4.1.0.2 پایگاه اطلاعات خرانه  ویژه پرداخت مابه التفاوت تیرماه 92  بر روی سایت پزوهش قرار گرفت . شایان ذکر است که می بایست در جدول دامین کد :

کد 22 حقوق معادل کد شماره 3 دارایی اضافه گردد. بدین منظور کافی است که در سیستم پایگاه اطلاعات خزانه در بخش تسهیلات، عملیات بروزآوزی جداول پایه اجرا گردد.

نگارش 2.0.0.4سيستم پايگاه اطلاعات متمرکز پرداخت حقوق در سايت پژوهش قرار گرفت.

نگارش 2.0.0.4 سيستم پايگاه  اطلاعات متمرکز پرداخت حقوق جهت استفاده در آذرماه 91 در سايت پژوهش قرار گرفت.

نگارش 4.0.0.85 سيستم پايگاه اطلاعات خرانه در سايت پژوهش قرار گرفت.

نگارش 4.0.0.85 سيستم پايگاه اطلاعات خرانه جهت استفاده در آبانماه 91 در سايت پژوهش قرار گرفت.

نگارش 4.0.0.84 سيستم پايگاه اطلاعات خرانه در سايت پژوهش قرار گرفت

نگارش 4.0.0.84 سيستم پايگاه اطلاعات خرانه جهت استفاده مهر ماه 91 در سايت پژوهش قرار گرفت. از کاربران گرامی خواهشمندیم

به پیام همراه نگارش توجه فرمایند.

نگارش 4.0.0.83 سيستم پايگاه اطلاعات خرانه در سايت پژوهش قرار گرفت.

نگارش 4.0.0.83 سيستم پايگاه اطلاعات خرانه جهت استفاده در شهریور ماه 91 در سايت پژوهش قرار گرفت.

سيستم پايگاه اطلاعات پرداخت حقوق با نگارش 2.0.0.1برروی سايت پژوهش قرار گرفت .

سيستم پايگاه اطلاعات پرداخت حقوق  با نگارش 2.0.0.1 برروی سايت پژوهش قرار گرفت .  جهت سهولت کار در اين نگارش از امکان ارسال و دريافت فايل های اطلاعاتی در داخل سيستم (مابین مناطق و سازمان مربوطه ) می توان استفاده نمود.

شرکت های همکار

شرکت بازرسی مهندسی ایران
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
ایران ارقام
خدمات بازرگانی آموزش ایران
لیزینگ فرهنگیان
بیمه معلم
گروه صنعتی پلور سبز
ساختمانی معلم
صنایع آموزشی
تامین مسکن فرهنگیان
تجهیزات مدارس ایران
بانک سرمایه
خدمات مسافرتی و جهانگردی زاگرس